ผลงานการติดต้ัง กระเบื้องยางแบบทากาว หนา 3mm ของดับเบิลฟลอร์  Spec: 3*152*914mm (24 แผ่น ต่อกล่อง) สามารถติดตั้งได้ทั้งลายแนวนอน ลายก้างปลา และ ลายอื่นๆ โดยกระเบื้องยางแบบทากาว ทุชนิด เหมาะสมกับการติดตั้งบนพื้นปูนขัดมัน และเรียบ ได้ระดับ จะทำให้ผลงานออกมาสวยงาม

แคตาลอก กระเบื้องยางหนา 3mm แบบทากาว
กระเบื้องยาง 3mm รหัส E17R ติดตั้งลายก้างปลา
กระเบื้องยาง 3mm รหัส E17R ติดตั้งลายก้างปลา
กระเบื้องยาง 3mm รหัส E17R
ปรับพื้น ลงกาว ก่อนติดตั้ง กระเบื้องยางแบบทากาว
กระเบื้องยาง 3mm รหัส J29R ติดตั้งลายก้างปลา
กระเบื้องยาง 3mm รหัส J29R ติดตั้งลายก้างปลา
กระเบื้องยาง 3mm รหัส M15R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส M15R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส M15R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส 178R ติดตั้งลายก้างปลา
กระเบื้องยาง 3mm รหัส 178R ติดตั้งลายก้างปลา
กระเบื้องยาง 3mm รหัส 178R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส 010R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส 010R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส 010R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส B47R ติดตั้งลายก้างปลา
กระเบื้องยาง 3mm รหัส B47R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส B47R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส B44R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส B44R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส B44R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส N59R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส N59R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส N59R ติดตั้งลายก้างปลา
กระเบื้องยาง 3mm รหัส J89R ติดตั้งลายก้างปลา
กระเบื้องยาง 3mm รหัส J89R ติดตั้งลายก้างปลา
กระเบื้องยาง 3mm รหัส J89R ติดตั้งลายก้างปลา
กระเบื้องยาง 3mm รหัส G36R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส G36R ติดตั้งลายก้างปลา
กระเบื้องยาง 3mm รหัส G36R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส 186R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส 186R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส 186R
กระเบื้องยาง 3mm รหัส 047R ติดตั้งลายก้างปลา

กระเบื้องยาง 3mm รหัส 047R ติดตั้งลายก้างปลา
เตรียมพื้นสมาร์ทบอร์ด ก่อนติดตั้งกระเบื้องยางแบบทากาว
กระเบื้องยาง 3mm รหัส 041R ติดตั้งลายก้างปลา
กระเบื้องยาง 3mm รหัส 041R ติดตั้งลายก้างปลา